Política de privacitat

A. Responsable del tractament

L’informem que les dades personals que vostè ens faciliti en el marc de la nostra relació jurídica seran tractades per Orzoguai Produccions slu, C / La Mola, nº35, Sant Llorenç Savall, Barcelona 08212 (en endavant, la “Societat”, amb les finalitats descrites a continuació.

Llevat que expressament s’indiqui el contrari en el moment de recaptar-, totes les dades personals que es recaptin són d’obligada aportació al ser elements indispensables per a la gestió, manteniment i control de la nostra relació contractual. La no facilitació d’aquells, comporta la impossibilitat de tramitar la seva sol·licitud, prestar-li el servei contractat o en definitiva portar a terme la nostra relació contractual.

Les dades personals es demanaran exclusivament per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.
Vostè confirma i garanteix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que aquests s’ajusten al seu estat actual. En aquest sentit, Vostè es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produís en els mateixos, d’acord amb el procediment establert en l’apartat E. Drets de l’interessat.

 

B. Finalitats de tractament

A continuació, se l’informa que les seves dades seran tractades per la Societat amb les següents finalitats:

 • D’acord amb la relació contractual:
  • Tramitar la seva sol·licitud d’alta com a client de la Societat i gestionar la posterior relació comercial amb vostè.
  • Gestionar, mantenir i controlar d’una manera efectiva la relació derivada de la contractació dels productes o serveis de la Societat.
 • Basant-se una obligació legal:
  • Verificar la seva identitat, així com dur a terme les comprovacions corresponents sobre la seva activitat econòmica, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme així com qualsevol altra aplicable. Amb aquesta finalitat, així com la de prevenció del frau, la Societat podrà acudir a fonts d’organismes públics, així com a fonts d’informació obertes, com diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques o llistes de persones pertanyents a col·legis professionals.
  • Comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què cal fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions regulatòries.
 • En base a l’interès legítim de la Societat:
  • En aquells casos que la relació jurídica ho requereixi, la Societat té dret a conèixer la seva capacitat i estat de solvència d’acord amb el que preveu la normativa en matèria de protecció de dades vigent, podent-se dur a terme consultes de les seves dades personals a:
   • Fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit.
  • Realitzar accions o comunicacions comercials i / o publicitàries, per qualsevol mitjà, fins i tot mitjançant comunicacions electròniques o equivalents, relacionades amb productes o serveis similars als contractats amb la societat.
  • Realitzar enquestes de satisfacció relacionades amb els productes i / o serveis per Vostè contractat, amb la finalitat d’avaluar la seva satisfacció amb el mateix, als efectes de millorar processos i serveis de la Societat.
  • GGravar la seva veu i / o la seva imatge i conservar la conversa telefònica i / o vídeo, quan l’hi indiquem de forma expressa. Els interessos legítims de la Societat són mantenir la qualitat del servei i utilitzar els enregistraments en cas que sigui necessari per a protegir la seva posició jurídica davant qualsevol potencial conflicte.
 • Sobre la base del consentiment explícit atorgat per Vostè:
  • Si vostè ho autoritza, la Societat podrà oferir productes i serveis propis diferents dels que Vostè tingués contractats per qualsevol mitjà, inclòs mitjans electrònics, així com productes de tercers en què Vostè pugui estar interessat, fins i tot després de la finalització de la present relació contractual.
  • Si vostè ho autoritza, la Societat de comunicar les seves dades personals, així com el seu perfil comercial, a terceres companyies, incloses les entitats del Grup Orzoguai Produccions, a fi que aquestes puguin enviar-me comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis per qualsevol mitjà, inclòs mitjans electrònics. Aquestes empreses podran pertanyen als següents sectors: lloguer i manteniment de maquinària, muntatge i realització d’esdeveniments, enginyeria dron per a la indústria, compra-venda de maquinària i vehicles, formació, estructures modulars i distribució d’equips.

 

C. Destinataris

En els termes descrits en l’apartat B. Finalitats de tractament, la Societat podrà comunicar les seves dades personals a les següents entitats:

 • Autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals o jurisdiccionals en aquells supòsits en què cal fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions regulatòries.
 • Terceres entitats i societats del Grup Orzoguai Produccions amb les finalitats comercials i d’assessorament.

Al marge de les anteriors comunicacions de dades, la Societat compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte de la Societat com a conseqüència d’una prestació de serveis.

La Societat segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades; i suprimir o retornar les dades un cop finalitzi la prestació dels serveis.

En concret, la societat pot contractar la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria instantània i empreses de serveis de centre de trucades.

 

D. Procedència de les dades

Amb independència de les dades personals per vostè facilitades, la Societat podrà efectuar el tractament de dades personals procedents de fitxers comuns, fitxers sectorials i / o organismes públics d’acord a les finalitats i bases legitimadores descrites a l’apartat “B. Finalitats de tractament” anterior.

D’acord amb l’anterior, la Societat tractarà dades personals facilitades per part dels tercers anteriorment esmentats corresponents a les següents categories:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades econòmiques, financeres i de solvència.

No s’obtenen de tercers dades personals especialment protegides.

 

E. Drets de l’interessat

Els consentiments prestats en els supòsits previstos en el present acte podran ser revocats per Vostè en qualsevol moment, amb la simple sol·licitud. L’informem que d’acord amb la legislació vigent Vostè té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret de supressió, de limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les seves dades, acreditant la seva identitat ( mitjançant còpia de DNI o equivalent) en la següent adreça: Orzoguai produccions slu, C / la Mola, nº35, Sant Llorenç Savall, Barcelona 08212 o al següent e-mail: totaccio@totaccio.com

Si considera que Orzoguai Produccions o les seves societats, no ha respectat algun dels drets anteriorment esmentats, Vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

F. Conservació

Les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que duri la relació contractual entre Vostè i la Societat.

Un cop finalitzada la mateixa, es procedirà a l’eliminació de les seves dades personals en el moment en què s’hagin dut a terme totes les accions necessàries per gestionar i donar per conclosa qualsevol obligació que pogués quedar romanent entre les parts, portant a terme en aquest període totes les gestions administratives necessàries, excepte en aquells casos en què Vostè ens hagi facilitat el seu consentiment per enviar-li comunicacions comercials un cop finalitzada la relació contractual.

Sense perjudici de l’anterior, les seves dades seran conservades degudament bloquejades, mentre puguin derivar responsabilitats de l’execució de la nostra relació contractual, així com per al compliment d’altres obligacions legals a càrrec de la Societat.

Referent a això, la Societat garanteix que no tractarà les dades llevat que sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions o quan aquest sigui requerit per facilitar els mateixos a l’Administració Pública, jutges i tribunals durant el període de prescripció dels seus drets o obligacions legals.